fbpx

Civieltechnisch Projectleider

Opdrachtgever: AevesBenefit
Afdeling: Rijksvastgoedbedrijf
Werklocatie: Valkenburg
Segment: – Project Management
Startdatum opdracht: 10-2-2020
Einddatum opdracht: 10-8-2020
Optie tot verlengen: nee
CV aanleveren voor: 4-2-2020 10:00

Samen met Aeves Benefits zijn wij op zoek naar een civieltechnisch projectleider voor het Rijksvastgoedbedrijf. Voorstellen kan tot 4 februari 10:00 uur. Locatie: voormalig vliegkamp Valkenburg, Katwijk

Project: Ontwikkeling voormalig Vliegkamp Valkenburg

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van een terrein met een omvang van ca 330 ha. Het betreft een voormalig vliegveld van het Ministerie van Defensie in de gemeente Katwijk en deels in de gemeente Wassenaar. De ontwikkeling van vliegveld naar een woningbouwlocatie is vastgelegd in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (‘MIRT’) op basis van een destijds genomen kabinetsbesluit (opgave van 5000 woningen, hoofdontsluiting op toekomstige

Rijnlandroute, werkpark van 20 ha en wijkvoorzieningen). Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk hebben in samenwerking een Masterplan voor de ontwikkeling laten vaststellen. Op basis van het Masterplan en bijbehorende stukken bevindt het project zich nu in de voorbereidingsfase van de eerste locatieontwikkeling. Hiervoor dient een MERplan te worden gemaakt en in procedure te worden gebracht en een omgevingsvergunning te worden opgesteld voor de eerste deellocatie-ontwikkeling. En wordt een aanvang genomen met het bouw- en woonrijp maken. De start bouw van de eerste (300-500) woningen is voorzien in de komende 1-2 jaar. Als eigenaar van het terrein neemt het RVB hiertoe nu het initiatief. Het RVB opereert hierbij voor eigen rekening en risico.
Naast de voorbereiding voor de woningbouw is het RVB de beheerder van het terrein en de gebouwen. De voormalige marinegebouwen krijgen deels een nieuwe bestemming en de omliggende terreinen worden beheerd en doorontwikkeld zodat ze straks deel uit kunnen maken van de totale gebiedsontwikkeling.
Voor projectinformatie zie www.locatievalkenburg.nl

Functieomschrijving

 • Tenminste HBO werk- en denkniveau met een integrale benadering van inhoudelijke onderwerpen, die flexibel is, adviserend en uitvoerend (oplossingsgerichte benadering binnen prioriteiten en kaders) sterk is en in ruimte mate beschikt over vermogen tot (mee)denken.
 • Minimaal 10 jaar relevante projectervaring van voldoende omvang sinds 2006 (post vinex).
 • Ervaring met woningenbouw ontwikkelingen van meer dan 1.000 woningen.
 • Ervaring hebben in projecten met een omvang van meer dan 100 ha.
 • De aangeboden kandidaat beschikt over ruime ervaring en is aantoonbaar succesvol geweest als opdrachtleider/projectleider in de initiatief-, planvoorbereiding- en uitvoeringsfase van gelijksoortige grootschalige strategische/toonaangevende gebiedsontwikkelingsprojecten waar sprake is van meervoudige complexe ruimtelijke opgaven (woningbouw, recreatie, natuur, water en infrastructuur);
 • Met civieltechnisch voorbereiden en realiseren van een woongebied (woningen met commerciële en openbare voorzieningen).
 • Met beoordelen van technische rapportages.
 • Met vertalen van inhoudelijke en civieltechnische informatie naar samenvattende notitie respectievelijk besluiten.
 • Bij gemeenten waar locaties / gebieden zijn ontwikkeld en bij relevante projecten van een hoogheemraadschap.
 • Bij (gebied)ontwikkelaars dan wel samenwerkingsverband tussen gemeente en ontwikkelaar.

Aan te tonen en te onderbouwen kennis:

 • Van civieltechnische onderwerpen uit projecten waar de aangeboden kandidaat een sturende en strategische rol heeft vervuld, zowel inhoudelijk als procesmatig. Onderwerpen zijn ten minste: bodem, sanering, waterhuishouding, polder/boezem, drooglegging/drainage, archeologie, voorbelasten/zettingen, bouwrijp maken, woonrijp maken, kostenramingen, aanbesteden / selecteren / contracteren, wegen, groen, water, sportvoorzieningen, verlichting, kabels en leidingen.
 • Op strategisch niveau kunnen meedenken in het opzetten van een groen- en waterstructuur.
 • Van projectmatig werken in organisatorische zin (projectorganisatie), in processen (werkwijze en aanpak) en in op te leveren producten.
 • Van civieltechnische ramingen t.b.v. grondexploitatie.
 • Van grondbalans en waterbalans.
 • Van verkeerscijfers en berekeningen.
 • Aanleg en overdracht (handboek openbare ruimte, beheerskader en dergelijke).
 • Afstemming met civiele (kunst)werken van derden. Denk aan nutsvoorzieningen, infrastructuur et cetera

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure bestaat uit vier onderdelen: een schriftelijke voorselectie, twee sollicitatiegesprekken, cv- en referentieonderzoek en het arbeidsvoorwaardengesprek. Per onderdeel wordt door Axiflex beoordeeld of je de sollicitatieprocedure mag vervolgen. Er wordt naar meer gekeken dan ervaring en diploma’s. Jouw presentatie tijdens het gesprek en de mate waarin je binnen onze organisatie past, spelen eveneens een belangrijke rol.

Axiflex werkt volgens de NVP-sollicitatiecode en onderschrijft de doelstellingen van het Rotterdams Platform tegen arbeidsdiscriminatie.

Arbeidsvoorwaarden

Vanzelfsprekend zijn goede arbeidsvoorwaarden en een marktconform salaris gewaarborgd bij Axiflex. Daarnaast wordt van beide kanten in elkaar geïnvesteerd: jij geeft jouw kennis, creativiteit en enthousiasme. Wij stellen ons op als betrouwbare partner met wie goede afspraken worden gemaakt over inbreng en ontwikkeling.

Geïnteresseerd?

Neem contact op met onze recruiter door te bellen, live chatten of whatsappen naar: +31 (0)6 40 46 00 27.

Contact

7 + 11 =